I. INFORMAȚII INTRODUCTIVE

 1. Acest website este deținut și administrat de Siguu Broker de Asigurare SRL (denumit în continuare „Siguu Broker”) cu sediul în Bucureşti, Bd. Timișoara, nr. 26, biroul nr. 131, Sector 6, cod poștal 061331, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/10968/2022 având CUI 46276285, email [email protected]. Siguu Broker are calitatea de intermediar principal autorizat de către ASF și este înscris în Registrul Intermediarilor Principali sub nr. RBK ______ (informația poate fi verificată pe site-ul ASF Registrul intermediarilor principali).
 2. Prezentele Condiții de utilizare sunt încheiate între Dvs. (denumit, în continuare, „Dvs.” și “a/al/ai/ale Dvs.”), inclusiv orice vizitatori, pe de o parte, și Siguu Broker, pe de altă parte.
 3. Prin accesarea website-ului nostru www.siguu.com sau a oricăreia dintre paginile sau blocurile acestuia („Website”), confirmați pe deplin că ați citit, ați înțeles fără echivoc și că acceptați să fiți ținut prin toți termenii și condițiile cuprinse în alineatele de mai jos. Prin urmare, odată ce ați accesați Website-ul și înainte de utilizarea oricăruia dintre Serviciile noastre, aveți obligația să citiți T&C în întregime, deoarece orice nerespectarea a acestora și orice consecințe ulterioare, indiferent de valoarea prejudiciului suferit, intră în responsabilitatea Dvs. exclusivă.
 

II. OBIECTUL DOCUMENTULUI TERMENI ȘI CONDIȚII

Prezentul document stabilește condițiile în care poate fi accesat și utilizat serviciul web de comercializare electronică de contracte de asigurare al Siguu Broker, în calitate de companie de brokeraj, prin intermediul website-ului siguu.com.

III. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

 1. Pentru securitatea datelor, veți fi autentificat ca și client printr-un cont de acces.
 2. Crearea contului de acces, accesarea și utilizarea website-ului reprezintă expresia acordului dumneavoastra necondiționat privind termenii și condițiile de mai jos. 
 3. Informaţiile obligatorii prevăzute de prevederile legale cu privire la informarea dvs şi obţinerea de informaţii de la dvs se vor prezenta sub forma unor ferestre noi distincte sau prin legături distincte către secțiunile care conţin aceste informaţii, înainte ca dvs să finalizați etapele comenzii.
 4. Înainte de finalizarea creării contului de acces, vi se va cere prin intermediul unei casete să confirmați citirea termenilor de încheiere şi clauzele mandatului în brokeraj acordat Siguu Broker, drepturile şi obligaţiile care vă revin, cuprinse în prezentele termeni și condiții.
 5. Prin bifarea casetei corespunzătoare veți atesta faptul că ați înţeles și acceptat termenii şi condiţiile mandatului în brokeraj, cuprinse în prezentele termeni și condiții, respectiv că sunteți de acord cu încheierea acestuia la distanță, prin mijloace electronice și veți transmite către Siguu Broker acceptarea ofertei de mandat în brokeraj.
 6. După această atestare, Siguu Broker va confirma primirea acceptului dvs sub formă de înscris pe suport informatic, în format pdf, prin poșta electronică la adresa indicată de dvs în procesul de autentificare.
 7. De asemenea, înainte de finalizarea unei solicitări de oferte de asigurare, vi se va cere să confirmați citirea documentelor de informare elaborate de asigurător, drepturile şi obligaţiile care vă revin conform acestora. Prin bifarea casetei corespunzătoare veți atesta faptul că ați înţeles și acceptat termenii şi condiţiile contractului de asigurare cuprinse în aceste documente de informare, respectiv că sunteți de acord cu emiterea poliţei de asigurare la distanță, prin mijloace electronice, în condițiile arătate în aceste documente.
 8. Pentru a avea garanţia parcurgerii documentelor, atât în ce privește mandatul în brokeraj cât și în ce privește contractul de asigurare, casetele de acceptare a condiţiilor sau de închidere a unei ferestre vor fi vizibile numai după parcurgerea întregului text.
 9. Sunteți responsabil de erorile survenite cu ocazia introducerii datelor în vederea încheierii mandatului în brokeraj, putând corecta aceste erori prin anularea și reluarea procedurilor de încheiere a mandatului în brokeraj sau a contractului de asigurare sau prin întoarcerea la pasul anterior al acestor proceduri.
 

IV. DESPRE SIGUU BROKER DE ASIGURARE SRL

 1. Compania de brokeraj Siguu Broker de Asigurare SRL este primul broker de asigurare digital din România și Europa Centrală dedicat persoanelor care desfășoară activități independente și IMM-urilor. 
 2. Siguu Broker își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor Legii 236/2018 privind distribuția de asigurări și Normei ASF 22/2021 privind distribuția de asigurări, la care puteți avea acces aici, precum și a altor dispoziții legale aplicabile aflate în alte acte normative.
 3. Activitatea principală a Siguu Broker este „Activități ale agenților si brokerilor de asigurări” (CAEN 6622).
 4. Siguu Broker reprezintă clientul său, în calitate de mandatar, în fața societăților de asigurare sau a altor creatori de produse de asigurare, Siguu Broker nefiind emitentul ofertelor de asigurare și nici al polițelor de asigurare.
 5. Siguu Broker nu deține participaţii calificate în cadrul asigurătorilor, în sensul Legii 236/2018, și niciun asigurător sau societate-mamă a unui asigurător nu deține participaţii calificate în cadrul Siguu Broker. 
 6. Siguu Broker nu are obligaţia contractuală să lucreze în sectorul distribuţiei de asigurări exclusiv cu unul sau mai mulţi anumiți asigurători. 
 7. În ce privește natura remuneraţiei primite în legătură cu contractul de Asigurare, Siguu Broker lucrează pe baza unei remunerații alcătuite din comision inclus în prima de asigurare și dintr-un onorariu, acesta din urma achitându-se odată cu plata primei de asigurare. 
 8. Siguu Broker poate oferi, la cerere, consultanță bazată pe o analiză imparțială și personală, în legătură cu produsele de asigurare comercializate.
 9. În ce privește activitatea de consultanță, Siguu Broker lucrează pe baza unui onorariu, care este remuneraţia plătită direct de client și care va fi stabilită prin convenție separată, distinctă.
 10. În cazul în care se oferă consultanţă înainte de încheierea unui contract specific, Siguu Broker va face recomandări personalizate pentru clienţi, în care documentează motivul adecvării unui anumit produs la cerinţele şi nevoile clienţilor.  
 11. În toate cazurile, remunerația Siguu Broker este scutită de TVA. 
 12. Informațiile de mai sus vi se pot furniza la cerere şi în mod gratuit, pe suport hârtie. 
 

V. PRODUSE ȘI SERVICII

MANDAT DE BROKERAJ – OBLIGAȚII ȘI ACORDURI

 1. Prin intermediul website-ului, între dvs. și Siguu Broker se încheie și se execută la distanță un  mandat de brokeraj, cu titlu oneros, în schimbul unei remunerații constând într-un comision inclus în prima de asigurare și un onorariu de  25 lei/poliță, mandat ce are ca obiect obținerea de oferte de la asigurători în vederea încheierii contractelor de asigurare și încheierea acestor contracte.
 2. În raporturile cu asigurătorii, Siguu Broker are calitatea de intermediar, în baza unui contract de brokeraj și de împuternicit pentru a colecta primele de asigurare de la clienți, în schimbul unui comision plătit de societățile de asigurare, inclus în prima de asigurare.
 3. Comercializarea electronică de contracte de asigurare se va face prin intermediul soluţiei informatice dezvoltate de către Siguu Broker – siguu.com
 4. Prin intermediul acestei soluții informatice se vor realiza direct, fără redirecţionare către site-ul asigurătorului, următoarele: 
  1. a) prezentarea produselor creatorilor de produse;
  2. b) plasarea cererilor de ofertă de asigurare;  
  3. c) acceptarea ofertelor de contracte de asigurare;  
  4. d) emiterea contractelor de asigurare. 
 5. La cerere, pe baza unui contract distinct și în baza unui onorariu, Siguu Broker poate acorda asistenţă înainte şi pe durata gestionării contractelor de asigurare, în special în cazul unei solicitări de despăgubiri. 
 6. Mandatul în brokeraj este valabil pe o perioada de 12 luni începând cu data încheierii sale și se prelungește tacit pentru perioade succesive egale, dacă nu a fost denunțat de către dvs cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea perioadei în curs.  
 7. Pe lângă cauzele generale de încetare a contractelor, mandatul încetează prin revocarea sa de către dvs sau prin renunţarea Siguu Broker comunicate la adresele puse la dispoziție la încheierea mandatului.
 8. Împuternicirea dată unui nou mandatar pentru aceeaşi afacere revocă mandatul iniţial de la data la care această împrejurare este adusă la cunoștința mandatarului.
 9. În cazul revocării mandatului, veți rămâne ţinut să vă executați obligaţiile faţă de Siguu Broker existente la data revocării și sunteți, de asemenea, obligat să reparați prejudiciile suferite de Siguu Broker din cauza revocării nejustificate ori intempestive.
 10. Revocarea se consideră a fi nejustificată dacă nu este determinată de culpa Siguu Broker sau de un caz fortuit ori de forţă majoră. 
 11. Mandatul în brokeraj poate fi modificat prin acordul părților.
 12. Înainte de încheierea unui contract de asigurare, indiferent dacă se acordă sau nu consultanţă, Siguu Broker evaluează cerinţele şi necesităţile dvs, pe baza informaţiilor oferite de dvs, astfel încât contractele propuse să fie în concordanţă cu aceste cerințe, pe baza formularului de cerințe și necesități denumit DNT. Apoi Siguu Broker vă furnizează prin intermediul PID (product information document) informaţii obiective privind produsul de asigurare propus, într-o formă uşor de înţeles, pentru a vă ajuta să luați o decizie în cunoştinţă de cauză.  
 13. Sunteți de acord ca DNT să vă fie transmis pe suport durabil, scop în care Siguu Broker îl va comunica sub formă de înscris pe suport informatic, în format pdf, prin poșta electronică la adresa indicată de dvs în procesul de autentificare.
 14. Informaţiile privind produsele de asigurare se transmit utilizând documente de informare standardizate privind produsele de asigurare, potrivit prevederilor legale, denumite în continuare PID, elaborate de creatorii produselor de asigurare.
 15. Sunteți de acord ca aceste documente PID să va fie transmise utilizând un site, scop în care o selecție de documente de informare (PID) se regăsesc pe website la Secțiunea Produse și Servicii, fiindu-vă accesibile atât în această pagină, cât și în procesul de încheiere a contractului de asigurare sub forma de link-uri către site-urile asigurătorilor, aceștia garantând faptul că informaţiile respective rămân accesibile pe site-urile lor pe toată perioada care vă este în mod rezonabil necesară pentru a le consulta. 
 16. Sunteți responsabil de erorile survenite cu ocazia introducerii datelor în vederea primirii ofertelor de asigurare și incheierii contractelor de asigurare. Prin bifarea casetei corespunzătoare, în procesul de încheiere a poliței, veți atesta că ați înţeles și acceptat termenii şi condiţiile contractului de asigurare arătate în documentele de informare PID comunicate mai sus și veți transmite asigurătorului acceptarea ofertei acestuia. 

RCA – INFORMAȚII IMPORTANTE

 1. În ceea ce privește produsul RCA, pe lângă informațiile cuprinse în PID, vă rugăm să aveți în vedere și dispozițiile Normei ASF 20/2017 privind asigurările auto din România, în special cele de la Capitolul V „Contractul RCA”, precum și dispozițiile Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, în special cele de la Capitolul II „Dispoziţii generale privind contractul RCA” și Capitolul III „Încetarea contractului RCA şi asigurarea multiplă”.  
 2. Printre altele, puteți conveni cu asigurătorul RCA, conform art.5, alin.5 din Legea 132/2017, includerea în contractul RCA a unor clauze suplimentare față de cele stabilite prin Legea 132/2017 și prin reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, cu excepția clauzelor  care restrâng drepturile persoanei prejudiciate.
 3. Vă rugăm să aveți în vedere și că, în conformitate cu art.5, alin.7 din Legea 132/2017, la încheierea contractului RCA și pe parcursul derulării acestuia, aveți obligația să permiteți asigurătorului RCA accesul la baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României, la evidența accidentelor și a cererilor de despăgubire anterioare, și să furnizați informaţiile solicitate de asigurătorul RCA pentru evaluarea riscului şi calculul primei de asigurare, stabilite prin reglementări A.S.F.
 4. În acest din urmă caz, conform art.5, alin.9 din Legea 132/2017, trebuie să aveți în vedere că, în situația în care informațiile furnizate de dumneavoastră la momentul încheierii contractului RCA nu sunt reale, asigurătorul poate recalcula prima de asigurare după notificarea dvs prealabilă.
 

 OFERTA ȘI CONTRACTUL DE ASIGURARE

 1. Oferta generată şi înaintată de catre asigurător prin intermediul soluției informatice a Siguu Broker va avea cel puțin următorul conținut, pe care trebuie să îl verificați înainte de acceptarea ofertei, fiind singur răspunzător de orice erori sau neconcordanțe
  1. a)datele dvs de identificare și cele ale bunului de asigurat;
  2. b)întrebările asigurătorului/intermediarului necesare încadrării în clase de risc, după caz;
  3. c)răspunsurile dvs la aceste întrebări şi în baza cărora a fost calculată oferta de către sistemul informatic al asigurătorului;
  4. d)sumele asigurate;
  5. e)franşize, dacă este cazul, cu precizarea clară a cuantumului acestora, a cazurilor în care se aplică şi asupra sumelor la care se aplică (dacă sunt exprimate procentual);
  6. f)perioada asigurată;
  7. g)riscurile asigurate;
  8. h)excluderile;
  9. i)acoperirea teritorială a riscurilor;
  10. j)preţul total pe care îl aveți de plătit, cu evidenţierea taxelor, costurilor suplimentare ori cheltuielilor aferente şi a oricărui cost suplimentar rezultat din contractarea asigurării prin utilizarea mijloacelor de comercializare electronică;
  11. k)perioada valabilităţii ofertei;
  12. l)codul unic de confirmare a ofertei;
  13. m)necesitatea de efectuare sau nu a unei inspecţii de risc;
  14. n)eventualele documente solicitate în vederea semnării contractului de asigurare;
  15. o)informaţiile privind modalităţile de plată şi de realizare a acesteia;
  16. p)informaţii privind existenţa sau inexistenţa dreptului de denunţare unilaterală a contractului; în situaţia în care acest drept este stipulat se precizează termenii şi condiţiile în care acesta poate fi exercitat, inclusiv eventualele penalităţi sau consecinţe care decurg din acestea;
  17. q)informaţiile privind existenţa sau inexistenţa dreptului asigurătorului/asiguratului de a rezilia contractul înainte de termen, drepturile, obligaţiile şi eventualele penalităţi impuse ori care decurg din aceasta;
  18. r)orice clauză contractuală prin care este indicată legislaţia aplicabilă şi/sau instanţa competentă cu soluţionarea eventualelor litigii între părţi;
  19. s)existenţa unor fonduri de garantare sau a unor mecanisme de compensare, cu precizarea în clar şi la loc vizibil a fondului de garantare la care participă asigurătorii care au generat oferta;
  20. t)alte informaţii conform prevederilor legale.
 2. În acest scop, veți furniza către Siguu Broker orice informații sau împrejurări solicitate de către Siguu Broker sau de către asigurător pe care le cunoașteti și care sunt esențiale pentru evaluarea riscului, atât la data încheierii contractului de asigurare cât și, ulterior, la orice modificare a acestor date.
 3. Contractul de asigurare vă va fi comunicat pe suport durabil, respectiv prin poșta electronică la adresa indicată de dvs în procesul de autentificare.
 4. Contractul de asigurare poate fi denunțat unilateral, modificat, anulat sau reziliat doar în funcție de termenii și condițiile contractului de asigurare. 
 5. În baza mandatului de brokeraj și/sau, după caz, a unui contract de asistență distinct, Brokerul vă poate reprezenta interesele și asista în fața asigurătorilor pe perioada procedurilor de denunțare unilaterală, modificare, anulare sau reziliere a contractelor de asigurare.
 6. În cazul producerii riscului asigurat, îl veți comunica asigurătorului și către Siguu Broker în termenul prevăzut în contractul de asigurare. În cazul în care comunicarea producerii riscului asigurat se face și către Siguu Broker, acesta are obligația de a face la rândul său comunicarea către asigurător, în termenul prevăzut în contractul de asigurare.
 

 VI. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR

 1. Procedura de soluţionare a petiţiilor, informaţiile despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a acestora, inclusiv prin intermediul entităţii de soluţionare alternativă a litigiilor, mediere sau arbitraj, precum şi informaţiile referitoare la adresa de e-mail şi numărul de telefon la care se pot solicita informaţii despre stadiul rezolvării petiţiilor sunt accesibile publicului la sediul şi pe site-ul Siguu Broker la Secțiunea Procedura de soluționare a petițiilor.
 2. Primirea și soluționarea petițiilor cu privire la activitatea Siguu Broker se supune prevederilor legale în vigoare, respectiv Norma nr.18/2017 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi Intermediarilor de asigurare, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), scop în care vă puteți adresa ASF  conform prevederilor acestei norme, prevederilor legale privind mandatul și, respectiv, ale celor privind mandatul de brokeraj, precum și prevederilor prezentelor termeni și condiții.
 3. Sunt aplicabile și prevederile legale privind contractul de asigurare incident speței prezentate în petiție precum și prevederile contractuale ale aceluiași contract de asigurare.
 4. La solicitarea uneia dintre părţi, se pot utiliza metode alternative de soluţionare a litigiilor, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, respectiv:- În cazul persoanelor fizice, entitatea de soluţionare alternativă a litigiilor SAL-FIN. Informațiile despre SAL-FIN se găsesc pe http://www.salfin.ro/, iar adresa de corespondență este Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti, e-mail:  [email protected], numărul de telefon(+40) 727 871 252.- În cazul persoanelor juridice, medierea sau arbitrajul.
 5. Soluţionarea amiabilă sau prin intermediul metodelor de soluţionare alternativă a litigiilor nu limitează dreptul părţilor de a se adresa instanţelor de judecată competente.
 

VII. MODALITĂȚILE DE PLATĂ A PRIMEI DE ASIGURARE

 1. Nu se acceptă alte modalități de plată în afara celor prezentate pe website și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru sumele de bani trimise prin alte modalități.
 2. Plata primei de asigurare se va face în termenii și condițiile contractelor de asigurare încheiate. 
 3. Siguu Broker nu are acces și nu păstrează datele cardului dumneavoastră. Plata cu cardul va fi procesată de integratorul de plăți online.
 

VIII. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Materialele prezentate în cadrul website-ului Siguu Broker și eventualele informații transmise prin intermediul poștei electronice sunt proprietatea Siguu Broker sau a partenerilor săi, după caz, și sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marcă și alte drepturi de proprietate intelectuală, conform legii.

IX. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”) și a Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.
 2. Puteți consulta aici Politica de Protecție a Datelor dvs cu Caracter Personal.
 3. Siguu Broker va prelucra date cu caracter personal ale dvs și/sau ale beneficiarului asigurării, atât în nume propriu, în calitate de operator, cât și, după caz, în numele și pe seama asigurătorilor, în calitate de persoană împuternicită a acestora, sau împreună cu asigurătorii, în calitate de operatori asociați, în baza contractelor de brokeraj încheiate cu aceștia. 
 4. Prelucrarea se va face, în principal, în scopul executării mandatului și al intermedierii contractului de asigurare și, în secundar, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale sau în scopul intereselor legitime ale Siguu Broker sau ale unei părți terțe (precum executarea contractelor de intermediere în asigurări încheiate cu asigurătorii), în temeiul art.6, alin.1, lit.b), c) si d) din Regulament. 
 5. Siguu Broker va prelucra, în principal, următoarele tipuri de date cu caracter personal:
  1. date personale de identificare, 
  2. date privind activitățile economice și bunurile deținute, 
  3. date personale financiare, 
  4. informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările audio-video, 
  5. orice alte date necesare emiterii ofertelor de asigurare și a polițelor de asigurare.
 6. Prelucrarea, inclusiv stocarea datelor, se va face pe durata mandatului precum și, în cazul încheierii unui contract de asigurare de către Siguu Broker în numele și pe seama dvs, pe o perioada de 3  ani de la încetarea efectelor acesteia. 
 7. În scopul executării mandatului său, Siguu Broker va transmite date cu caracter personal colectate de la dvs asigurătorilor emitenți ai ofertelor și/sau polițelor de asigurare, precum și altor categorii de destinatari, precum autorități de supraveghere sau furnizori de servicii (cu titlu de exemplu: asistența în brokeraj, IT, arhivare, avocatură, trimiteri poștale) necesare desfășurării obiectului său de activitate. 
 8. Siguu Broker va prelucra categorii speciale de date (precum date biometrice sau privind sănătatea) numai sub autoritatea asigurătorilor cărora aceste date le sunt necesare pentru emiterea ofertelor și încheierea contractelor de asigurare și numai cu consimțământul dvs explicit, dat pentru scopul specific respectiv.  
 9. Aveți dreptul de a solicita Siguu Broker, prin oricare din modalitățile de contact arătate mai sus, accesul la datele dvs cu caracter personal prelucrate de către Siguu Broker, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestor date, dreptul de a vă opune prelucrării acestor date precum și dreptul la portabilitatea acestor date. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.
 10. Vă rugăm să luați act că furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație necesară încheierii și executării prezentului mandat, a cărei nerespectare va pune Siguu Broker în imposibilitatea de a încheia și executa acest mandat. 
 11. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Politica de Prelucrare a Datelor poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea website-ului siguu.com pe care va fi publicată o informare cu privire la modificare.
 12. Vă rugăm să nu continuați utilizarea website-ului Siguu Broker dacă nu sunteți de acord cu aceste modificari.
 13. O parte din datele dvs, precum cele de contact (număr de telefon și adresa de corespondență electronică) sunt considerate de către Siguu Broker drept secret comercial și vor fi transmise către creatorii de produse de asigurare doar în cazul în care este necesar pentru exercitarea drepturilor dvs în calitate de asigurat, în situații în care Siguu Broker decide că relația directă cu creatorul de produse de asigurare vă reprezintă cel mai bine interesele. În cazul transmiterii, aceste date vor fi protejate de Siguu Broker față de terțe persoane, precum asigurători și orice alți creatori de produse de asigurare, prin clauze de confidențialitate și clauze de limitare a utilizării (precum clauze de interzicere a desfășurării de către aceste persoane a activităților de marketing direct față de dvs).
 

X. CLAUZE DE NERĂSPUNDERE

 1. Răspunderea Siguu Broker nu va fi atrasă pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea neconformă a website-ului siguu.com sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni a utilizatorului în urmărirea și respectarea prezentelor termeni și condiții.
 2. Acest website poate conține link-uri către diverse website-uri. Atunci când accesați aceste website-uri, vă aflați implicit în afara website-ului Siguu Broker și aveți obligația de a respecta termenii și condițiile de utilizare ale noilor website-uri accesate.
 

XI. MODIFICĂRI ÎN TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE

 1. Siguu Broker își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Termenii și Condițiile în care poate fi accesat și utilizat website-ul siguu.com Vă rugăm să recitiți Termenii și Condițiile de fiecare dată când accesați sau utilizați acest website. Utilizarea website-ului de către dvs ulterior modificării acestor termeni constituie acceptarea termenilor și condițiilor modificate.
 2. Conflictele apărute în legătură cu termenii de utilizare ai website-ului și încheierea și executarea mandatului în brokeraj oferit în acest mod, în cazul în care vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești, vor fi soluționate de instanța în raza de competență a căreia se află sediul Siguu Broker.
 

XII. CONTACT

 1. Dacă aveți întrebări cu privire la Procedura de Petiții sau Politica de Prelucrare a Datelor sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs contractuale sau legale în legătură cu mandatul și cu aceste proceduri, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact existente pe website-ul Siguu Broker.
 2. Orice comunicare către dvs privind mandatul în brokeraj, ofertele și contractele de asigurare sau dosarele de daună, se va face prin corespondența electronică la adresa de e-mail indicată de către dvs la autentificarea ca utilizator. 

  Setări

  Întrerupere